طلاق به دلیل عدم وجود رابطه زناشویی عدم رابطه زناشویی جنسیت


طلاق می تواند به درخواست زن یا به درخواست مرد یا با رضایت هر دو باشد. یکی از مواردی که زن می تواند تقاضای طلاق کند در مواردی است که رابطه زناشویی غیر زناشویی است.

طلاق به دلیل عدم وجود رابطه زناشویی

که سال ها درگیر دعاوی خانوادگی بوده اند، یکی از متداول ترین درگیری ها بین آنها عدم وجود رابطه زناشویی است. از مجله دلتا تا موضوع این مقاله طلاق به دلیل عدم وجود رابطه زناشویی ما پرداخت می کنیم

طلاق به درخواست زن به دلیل عدم وجود رابطه زناشویی

مرد توانایی برقراری روابط زناشویی را ندارد

در صورتی که مرد اهلیت ایجاد رابطه زناشویی را نداشته باشد از موارد فسخ نکاح محسوب می شود و زن می تواند از دادگاه تقاضای فسخ کند.

مرد سرد مزاج است

برخی افراد به دلایل جسمی، روحی یا ارثی سرد مزاج هستند. در این صورت اگر زن بتواند در دادگاه ثابت کند که این شرایط زندگی برایش سخت و غیر قابل تحمل است، می تواند به دلیل عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق کند.

نداشتن رابطه زناشویی

مرد قادر به ایجاد رابطه زناشویی نیست، اما آن را درمان نمی کند

اگر مرد برای معالجه اقدام نکند و یا درمان مؤثر واقع نشود و از طرفی زن نیز بر این عقیده باشد و بتواند ثابت کند که مشکل دارد، می تواند در دادگاه خانواده دادخواست طلاق بدهد.

مرد عمداً رابطه زناشویی برقرار نمی کند

جدای از اینکه ممکن است موضوع ریشه در عصبانیت، عصبانیت و مانند آن داشته باشد، در صورتی که در عرف مدت زیادی ادامه داشته باشد و رابطه غیر زناشویی فقط به مرد بستگی داشته باشد، زن حق درخواست دارد. طلاق ناشی از عسر و حرج با ارائه دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه خانواده.

    جنسیت

مطالعات پیشنهادی: برای دانستن نکات حقوقی شرایط توقیف اموال مرد بابت مهریه را بخوانید.

برنامه را دانلود کنید