علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های پارکینسون چیست؟طبق گزارش صفحه بحث بیماری پارکینسون، حدود منصفانه میلیون نفر در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۰ میلیون نفر {در سراسر} جهان به بیماری پارکینسون مبتلا هستند.

به گزارش ایسنا، بیماری پارکینسون منصفانه اختلال پیشرونده در سیستم عصبی است کدام ممکن است بر تحرک فرد مبتلا تاثیر می گذارد. علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های این بیماری برای هر شخص خاص ممکن است منحصر به فرد باشد. علائم اولین نیز قابل انجام است خفیف باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد ملاحظه قرار نگیرند.

علائم بیماری پارکینسون بیشتر اوقات اجتناب کرده اند منصفانه طرف هیکل آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پس اجتناب کرده اند آغاز علائم در هر ۲ طرف معمولاً در سمت تولید دیگری هیکل همراه خود عمق بیشتری باقی {می ماند}.

برخی اجتناب کرده اند علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های بیماری پارکینسون عبارتند اجتناب کرده اند:

لرزش: ارتعاش معمولاً اجتناب کرده اند پا، کف دست هر دو انگشتان آغاز تبدیل می شود. کف دست های فرد مبتلا نیز قابل انجام است در هنگام آرامش بلرزد.

سرعت حرکت کندتر: همراه خود تحویل داد زمان، بیماری پارکینسون ممکن است کندتر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای آسان را برای فرد مبتلا روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقت گیر تنبل. قابل انجام است هنگام قدم زدن گام های منصفانه شخص کوتاهتر باشد، بلند شدن اجتناب کرده اند روی صندلی دردسر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگام قدم زدن روی پایین بخزد.

سفتی عضلانی: سفتی ماهیچه ممکن است در هر قسمتی اجتناب کرده اند هیکل رخ دهد. سفتی بافت عضلانی ممکن است دردناک باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گسترش حرکتی شخص را محدود تنبل.

اصلاح در وضعیت پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تعادل: وضعیت هیکل قابل انجام است کج باشد هر دو قابل انجام است شخص در محافظت تعادل دچار ضرر شود.

اصلاح در نوشتار: نوشتن قابل انجام است برای فرد مبتلا دردسر باشد.

هیچ درمانی برای بیماری پارکینسون {وجود ندارد}، با این حال داروها بیشتر اوقات به مدیریت دیدنی علائم کمک می کنند. منصفانه فرد مبتلا پارکینسونی باید همراه خود منصفانه متخصص همکاری تنبل به همان اندازه این سیستم درمانی مناسبی را پیدا تنبل کدام ممکن است علائم را به همان اندازه حد امکان تسکین دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین مشکلات را داشته باشد. در اسبابک ها شیک تر، قابل انجام است جراحی پیشنهاد شود.

انتهای پیام/

تأمین