عکس: سرمازدگی در حیاط پشتی های استان یزد
کشاورزی استان یزد در تأثیر سرمازدگی فعلی کدام ممکن است سایر عوامل ملت را حاوی کرده است، آسیب انتقادی دیده است. چوب پسته، انگور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادام کدام ممکن است سهم زیادی اجتناب کرده اند کشاورزی استان را به شخصی اختصاص داده اند، متضرر شدند. بیش از دو سهم کشاورزان شکسته اجتناب کرده اند ولسوالی های هرات، مروس، گردکوه، ابرکوه، تفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهشیر هستند.