عکس: سیل آفریقای جنوبی
باران های از حداکثر، روزهای مرطوب، سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناور شدن پایین در سواحل شرقی آفریقای جنوبی بازو کم ۴۵ کشته بر جای گذاشته است.