فراخوان سوئیچ عدالت به بازماندگان خرداد/ ۱۸ میلیون نفر. حرفه ای بدست آمده سهام
پورابراهیمی رئیس کمیسیون مالی مجلس ذکر شد: در مجموع ۱۸ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند خرداد یعنی اواسط سال طی خوب استراتژی واگذاری سهام انجام تبدیل می شود. فصل ها میل دارند. در سوئیچ سهام.