فنلاند: سریع انتخاب شخصی را برای چسباندن به ناتو ادعا خواهیم کرد
پکا هاویستو، وزیر امور خارجه فنلاند، روز پنجشنبه ذکر شد کدام ممکن است این ملت کدام ممکن است ۱۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک همراه خود روسیه دارد، سریع گام های بعدی را در هفته های بلند مدت با توجه به “امکان تقاضا عضویت در ناتو” ترسیم خواهد کرد.