قهرمان هندبال قهرمانی را نباید تنها همراه خود تعدادی از مسابقه خاص کرد
سرمربی خدمه هندبال شهید شاملی کازرون اظهار داشت: تعدادی از تفریحی فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان باید در جریان مسابقات خاص شود.

محمدرضا رجبی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، دانستن درباره انجام تیمش در لیگ برتر هندبال اظهار داشت: در مرحله گروهی انجام خوبی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها منصفانه شکست مقابل سپاهان داشتیم. در مجموع بازیکنانم در سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت خوشایند حرکت کردند. خوشبختانه تمرینات پلی آف خوبی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن ایم به همان اندازه بهتر از نتیجه را بگیریم. ذوب آهن حریف ما در پلی آف است. این خدمه پایه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها خوبی دارد. در کل مسابقات ۲ بار مقابل آنها تفریحی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۲ بار سودآور شدیم آنها را شکست دهیم. فردا سعی می کنیم تفریحی خوبی انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در خانه} حریف نتیجه اجباری را بگیریم. در اطراف بازگشت این مرحله در کازرون انجام تبدیل می شود.

سرمربی خدمه هندبال در شکسته نشده اظهار داشت: برای مرحله پلی آف امتیاز سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت بردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه ها با بیرون امتیاز به پلی آف می آیند. هر تیمی کدام ممکن است نتیجه بهتری کسب تنبل قهرمان ممکن است. سال قبلی مسابقات فاصله ای برگزار شد. خوشایند بود کدام ممکن است هر خدمه همراه خود امتیازات مرحله گروهی به در اطراف دوم صعود کرد، با این حال امسال اینطور نیست. در جاری حاضر ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان ۳۴ امتیازی هستیم با این حال خدمه های بعدی ۲۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ امتیازی هستند. تمایز ما همراه خود خدمه چهارم فوق العاده بیش از حد است. در واقع طبق این سیستم مسابقات، امتیاز خدمه در پلی آف صفر {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انتخاب باید اجرایی شود. {در این} مرحله خدمه ها به مصاف یکدیگر سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه این ۲ دیدار فینالیست ها را خاص می تنبل.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه قهرمانی پلی آف مطلوبتر است هر دو فاصله ای؟ وی اظهار داشت: خب مسابقات سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت بیشتر است، پارسال چون مسابقات محور بود خدمه ها بعد اجتناب کرده اند مرحله گروهی به در اطراف دوم راه یافتند. در سال های قبلی مسابقات به صورت سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه ها همراه خود مجموع امتیازات مسابقات {رتبه بندی} می شدند. به این انجمن به نظر می رسد مانند است نتیجه امتحان شده خدمه ها نادیده گرفته شود، یعنی امتیاز تیمی کدام ممکن است بیشترین امتیاز را از طریق مسابقه داشته باشد، مقاوم تفریحی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع زیادی اجتناب کرده اند گیمرها را {به دلیل} مصدومیت اجتناب کرده اند انگشت بدهد. ، نادیده گرفته تبدیل می شود.

سرمربی خدمه هندبال شهید شاملی کازرون افزود: در واقع این مانکن اجتناب کرده اند ابتدا قطعی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تابع گزینه ها باشیم. با این حال در مجموع در لیگ هندبال چون برخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال مصدومیت گیمرها بیش از حد است همراه خود تعدادی از تفریحی فعلی نمی توان قهرمان را خاص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در جریان مسابقات خاص شود. بالقوه است تیمی در زمانی نامشخص در آینده بازیکنانش را {به دلیل} مصدومیت مصدوم نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این روش محافظت آن به ضرر این خدمه تمام شود. با این حال در تورنمنت های فصل، خدمه ها ۲ بار همراه خود هم تفریحی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام خدمه مقاوم ترین به دست آورد است.

رجبی دانستن درباره پیش سوراخ بینی شخصی اجتناب کرده اند نتیجه پلی آف اظهار داشت: در جاری حاضر هر ۴ خدمه احتمال قهرمانی دارند. خدمه چهارم خواهد شد همراه خود ۱۴ امتیاز کمتر به دست آورد شود یعنی ۸ تفریحی را باخت. این هم مرتب سازی برگزاری است. در واقع در لیگ والیبال هم این در حال وقوع است، خدمه قهرمان مقابل خدمه آخر شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فینال نرسید. در واقع در والیبال چون گیمرها همراه خود هم برخورد نمی کنند شرایط به سختی همراه خود هندبال منحصر به فرد است.

وی در طولانی مدت اظهار داشت: خدا را شکر لیگ خوبی بود. تفریحی های مرحله گروهی فوق العاده نزدیک بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی نبود کدام ممکن است راهی پیدا کند به سادگی تفریحی تنبل. خدمه های زیرین کلاس نیز تفریحی خوبی همراه خود خدمه های رتبه اول داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هندبال خوبی به حاضر گذاشتند. اینها همه شکوه های لیگ هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هندبال را آسانسور می کنند. سراسری پوشان هم اجتناب کرده اند دل این لیگ آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آمادگی بیشتر به مسابقات می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خدمه سراسری بیشتر تفریحی می کنند.

انتهای پیام/

تأمین

مطلب پیشنهادی


ایسنا/ فارس سرپرست اداره کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان استان فارس همراه خود خاص اینکه پایان دادن ورزشگاه …