قیمت برنج اجتناب کرده اند ۱۰۰ هزار تومان تحویل دادقیمت برنج ایرانی مرغوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغوب در متنوع اجتناب کرده اند خرده فروشی های تهران اجتناب کرده اند ۱۰۰ هزار تومان تحویل داد. مشاهدات میدانی نماد می دهد کدام ممکن است قیمت طیف گسترده ای از برنج پرمحصول به ۷۰ به همان اندازه ۸۰ هزار تومان رسیده است. پیش اجتناب کرده اند این در آستانه عید نوروز، برخی اجتناب کرده اند بهتر از برنج های ساخت موجود در اجتناب کرده اند جمله برنج کشت دوم، قیمتی بالای ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو سند کرده بودند، با این حال این الگو عمومی نبود.