قیمت پول نقد اجتناب کرده اند پارسی همین الان ۱۳ فروردین ۱۴۰۱قیمت پول نقد ایرانی ۷۵۰ عیار همین الان ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ به رئوس مطالب زیر است.