مانور ۱۳ نفره حامیان شهاب عزیزی خادم در مجلس. ترفند بازجویی!


تفریحی خندوانه ای کدام ممکن است توسط مدعیان رسانه ای شهاب عزیزی خادم تحریک کردن شد، به سختی اجتناب کرده اند نبوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت برخوردار است. ابتدا منصفانه تأمین خبری مرتبط همراه خود خادم گران اطلاعات کذب آشکار می تنبل، سپس همان دروغ توییت های کسانی را کدام ممکن است خروج آنها اجتناب کرده اند اتحادیه را به خطر انداخته اند، خادم گران، مزیت مادی آنها در معرض خطر است، سفرهای دوحه را بردن کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را خورده شدن می تنبل.

به گزارش حامیان، کمتر اجتناب کرده اند ۲ هفته اجتناب کرده اند مانور زودتر کدام ممکن است پیامی اجتناب کرده اند سوی اعضای مجمع برای مقابله همراه خود بانیان فاجعه مشهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان گران خادم در حمایت اجتناب کرده اند شهاب نوشتند، این بار گفتن شد. اینکه اعضای صفحه بحث می خواهند ۴ نفر اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره را برکنار کنند. ابتدا خبری در یکی اجتناب کرده اند رسانه های تکیه کن به شهاب عزیزی خادم آشکار شد سپس سازندگان چالش اقدام به چاپ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر این خبر در دنیای آنلاین ما کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شدند کدام ممکن است مجمع اجتناب کرده اند شهاب عزیزی خادم آرزو کرد بازگشت شهاب عزیزی خادم به اتحادیه در گذشته تاریخی دهم شده است. خرداد. این در حالی است کدام ممکن است احسان اصولی، احمدرضا براتی، تامورت حیدری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهرداد سراجی باید اجتناب کرده اند هیات مدیره بردن شوند اما اطلاعات رسانه های هوادار حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است تنها ۱۳ نفر اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره چنین درخواستی داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه این تقاضا را نداشته اند. اصلاً خواهان بازگشت شهاب بنده گران هستند.

این ۱۳ نفر کدام ممکن است ۱۱ نفر اجتناب کرده اند آنها رئیس هیات فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران زیر مجموعه ۲ تجهیزات گلف لیگ شیوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ منصفانه هستند، کنجکاوی زیادی به بازگشت شهاب عزیزی خادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق یکی اجتناب کرده اند معاونین نامشروع دارند. فدراسیون، اعضای هیئت مدیره حسن قمرانی فر را می ترسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اگر بخواهند مدیران را تنظیم دهند مورد کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد وثوق بنده گران شهاب در بدنه اتحادیه، آنها را شناخته شده به عنوان ۴ عضو هیئت مدیره برکنار می کنند، در حالی کدام ممکن است همراه خود ۱۳ نفر هیچ اتفاقی در مجمع نخواهد افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مانور به محض مانور زودتر کدام ممکن است برای ارعاب اعضای هیئت بود انجام تبدیل می شود.

بعد از همه همان مانور زودتر (با توجه به حادثه مشهد ۳۳ امضا مخلوط آوری کردم) اگرچه ۱۵ نفر اجتناب کرده اند اعضای شورا بلافاصله پس اجتناب کرده اند گفتن بی گناهی تبرئه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ۵ نفر تولید دیگری علاوه بر این شهاب عزیزی خادم خنثی شدند، اما به محض اینکه گران خادم گفتن شد، هواداران مدعی شدند ۳۳ ساله شدند، شهاب اظهار داشت بنده گران اگر ۶۰ رای نداشتم اصلا به تجمع نمی آمدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است در ۷۲ ساعت ۳۳ امضا مخلوط کردم مخلوط می کنم. بیش اجتناب کرده اند ۶۰ امضا برای ماه ژوئن. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به اتحادیه کدام ممکن است باعث اولویت ۲ نفر اجتناب کرده اند اعضای هیأت مدیره شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور بترسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محافل شخصی بگوید مشکلی همراه خود بازگشت شهاب خادم گران ندارند. بعد از همه اجتناب کرده اند همان ابتدا امیدی به این ۲ نفر اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص بود کدام ممکن است به آغوش شهاب خادم گران برگردند اما دیگران نباید به این راحتی فریب این ۲ نفر را بخورند. تفریحی ۱۳. حامیان گران خادم. این ۱۳ نفر کدام ممکن است طی روزهای بلند مدت اجتناب کرده اند سوی حامیان راه اندازی شد خواهند شد، امکانات بازگرداندن شهاب خادم گران را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع آنها برای س toال کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزل اعضای هیئت مدیره کافی نیست.

به نظر می رسد مانند است این خبر اصولاً برای تحمیل رعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس در اعضای هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتناع اجتناب کرده اند برکناری حسن قمرانی فر دبیرکل مشخص شده شهاب عزیزی خادم آشکار شده است.

اصولاً بیاموزید:

بلافاصله: ادعا ۳۳ تن اجتناب کرده اند اعضای فدراسیون فوتبال علیه عاملان حادثه تلخ مشهد

علاوه بر این بیاموزید:

بسمه شهاب خادم گران در سخنرانی ۳۳ نفر اجتناب کرده اند اعضای شورا; خواه یا نه رئیس جمهور برکنار شده برمی گردد؟