محاسبه سهم الارث اولاد محاسبه سهم الارث فرزندان سهم الارث


ارث یکی از حقوقی است که پس از فوت به ورثه می رسد. طبق قانون چند دسته از افراد می توانند از ارث یک فرد متوفی استفاده کنند.

محاسبه سهم الارث فرزندان

فرزندان از جمله کسانی هستند که پس از فوت متوفی ارث می برند. البته منظور از فرزند، فرزند حاصل از ازدواج صحیح است. ازدواج موقت یا دائم. لازم به ذکر است فرزند خوانده وارث محسوب نمی شود. از مجله دلتا تا موضوع این مقاله محاسبه سهم الارث فرزندان ما پرداخت می کنیم

نحوه تقسیم ارث در صورتی که همه فرزندان پسر باشند یا همه دختر

اگر پدر یا مادری بمیرد و جز فرزندان او وارث دیگری نباشد، اگر همه فرزندان پسر یا دختر باشند، تمام دارایی به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

لازم به ذکر است که ارث دارای دسته های مختلفی است:

  • طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان، نوه ها و فرزندانشان نیز
  • و طبقه دوم: مادربزرگ، پدربزرگ، خواهر، برادر و فرزندانشان
  • طبقه سوم: عموها، عمه ها، عموها، خاله ها و فرزندانشان.

البته اگر طبقات قبلی وجود داشته باشند، طبقات دوم ارث نمی برند. طبق قانون، این ارث مشمول مالیات معینی است و وراث باید از اموال متوفی موجودی تهیه کنند و سپس برای تعیین تکلیف مالیاتی خود به اداره املاک مراجعه کنند. لازم به ذکر است مالیات بر ارث بر اموال منقول متوفی ۲ درصد و برای اموال غیرمنقول ۵ درصد می باشد.

سهم ارث را محاسبه کنید

محاسبه سهم الارث فرزندان

طبق قانون اگر متوفی زن داشته باشد ابتدا سهم او به میزان یک هشتم تقسیم می شود. سپس بقیه ارث بین فرزندان تقسیم می شود و اگر متوفی فقط یک دختر یا یک پسر داشته باشد، کل ارث به فرزندان او می رسد.

حال اگر متوفی چند پسر و دختر داشته باشد، پسران دو برابر دختران ارث می برند. اگر به مسائل مربوط به حقوق خانواده علاقه دارید، زن چگونه از شوهر خود نفقه می گیرد؟ نگاه کن

اگر پدر و مادر متوفی در قید حیات باشند و دارای اولاد باشند، سهم پدر و مادر یک ششم اموال است و اگر متوفی فقط یک دختر داشته باشد، سهم دختر او نصف مال است. سپس هر مال باقی می ماند بین ورثه تقسیم می شود.

حال اگر متوفی غیر از پدر و مادر بیش از یک دختر داشته باشد، طبق ماده ۹۰۹ قانون، دو سوم اموال به طور مساوی بین دختران تقسیم می شود.

تا زمانی که متوفی دارای فرزند است، نوه های او از او ارث نمی برند. در غیر این صورت نوه ها در دسته اول محسوب می شوند و جایگزین فرزندان او می شوند. همچنین طبق ماده ۹۱۱ قانون مدنی سهم ارث به نسبت نسل آنهاست و اگر نوه دختر باشد سهم دختر به او و اگر پسر باشد سهم پسر است. برو پیش او

    سهم الارث فرزندان

مطالعات پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، شرایط طلاق بدون پرداخت مهریه چیست؟ خواندن

برنامه را دانلود کنید