مزایای مستمری به نوه دختری مزایای مستمری به نوه مزایای مستمری


بر اساس رای دیوان عدالت اداری، نوه دختر (دختر) در صورت داشتن شرایط می تواند از حقوق جد یا مادربزرگ مرحوم خود به ارث ببرد.

مزایای بازنشستگی نوه

در ۴۰ سال گذشته، تعبیر سازمان تامین اجتماعی این بوده است که فقط “فرزند” مستمری دریافت می کند. اما اخیراً دیوان عدالت به این موضوع پرداخته و گفته است که “نوه ها” نیز کودک محسوب می شوند. در صورت داشتن شرایط لازم می توان با توجه به اینکه کودک محسوب می شود، از مزایای تامین اجتماعی برخوردار شد. از مجله دلتا تا موضوع این مقاله مزایای بازنشستگی نوه ما پرداخت می کنیم

شرایط دریافت مستمری به نوه

طبق مصوبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این افراد (فرزندان اناث) مشروط به نداشتن شغل (درآمد ناشی از اشتغال)، شوهر و تنها در صورت اثبات ضمانت بوده اند. . . از اجداد خود، آنها می توانند به دلیل فوت اجداد خود از مزایای بازنشستگی بازماندگان استفاده کنند.

فرآیند بررسی و نحوه احراز صلاحیت بازماندگان

برقراری اولیه مستمری نوه دختری منوط به موافقت و مجوز کمیته ستادی «بررسی احراز شرایط استفاده از مزایای بازنشستگی» است.

ادعای اشتغال و غیر شوهر پس از ثبت نام در دفتر واحد اجرایی با بررسی اصل شناسنامه متقاضی و اظهارنامه کتبی اولاد اناث و با تکمیل ادعا و تعهد طبق فرم اصلاحیه مربوطه اخذ می شود. مکاتبات فرزندان اناث و فرزندان اناث در سامانه خدمات غیرحضوری موسسه.

نوه ها از مستمری برخوردار می شوند

سپس برای تعیین صحت ادعای ارائه شده و احراز شرایط کفالت جد، در کمیته مربوطه «بررسی احراز شرایط بهره مندی از مزایای بازنشستگی» در واحد اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد.

در صورت تایید غیبت از کار (درآمد حاصل از اشتغال)، تایید سرپرستی نوه ها توسط شوهر و همچنین اجداد مورد ادعا در کمیته مربوطه (در زمان فوت و در زمان درخواست) واحد اجرایی کمیته ” مزایای مزایای مستمری بررسی احراز شرایط اخذ، سطوح به اداره کل استان ارسال می شود.

اداره کل مربوطه ضمن تکمیل فرم مربوط به عنوان کمیته استانی، کفالت و عدم اشتغال و وضعیت شوهر نوه را نیز بررسی می کند. در صورت تایید موضوع برای رسیدگی نهایی به اداره کل بازنشستگی ارجاع می شود.

سود بازنشستگی

مطالعات پیشنهادی: برای دانستن نکات حقوقی مقاله را بخوانید در این صورت تمام دارایی متوفی به همسرش می رسد.

برنامه را دانلود کنید