معاون رئیس گروه کشاورزی: ​​رودخانه های دجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرات بستری را برای ساخت ریزگردها خشک می کنند/ احیا کردن حق آبه کشورمان باید همراه خود ترکیه مذاکره کنیم.
پرویز اوسطی، معاون رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم، خشک شدن رودخانه های دجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرات را محل انبساط ریزگردها عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۷۰ سهم ریزگردها خارجی است. ما خواستن به اقدامات دیپلماتیک برای مذاکره همراه خود ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای همسایه احیا کردن حق آبه کشورمان داریم.