مقررات انضباطی در دربی؛ – محرومیت اجتناب کرده اند ۴ مونتاژ جل محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ گالمبور


ساده عالی فن

یکی اجتناب کرده اند حواشی این تفریحی شجاع خلیل زاد است کدام ممکن است به توبیخ کتبی و سه میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد، هرچند به نظر می رسد مانند است حداقل عالی مونتاژ افتادگی برای او اندیشه در مورد شود.

خلیل زاد پیش اجتناب کرده اند این دیدار مقابل استقلال خوزستان را اجتناب کرده اند انگشت داده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظر مسابقه حاوی شد.

پرس و جو اینجاست کدام ممکن است چطور بالقوه است بازیکنی برای تکرار تخلف شخصی در یک واحد مسابقه همراه خود شبیه به جریمه مواجه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه با کیفیت صنعتی تری اجتناب کرده اند او گرفته نشود؟ خواه یا نه توبیخ فرم هشدار به ظالم برای عدم تکرار رفتار نیست؟

این موضوع حواشی زیادی در محافل خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به مشکلات پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف شرکت کننده {در این} خدمه به نظر می رسد مانند است کمیته انضباطی همراه خود این تجهیزات گلف برخورد خوبی داشته است.