منظور از طاهر مصافه چیست؟ تصمیمات طلاق در طهارت زمان – فایل نیکان سه


منظور از تحرالشعصه، صمیمیت بعد از طلاق، زمان ازدواج زن پس از طلاق چیست؟

پاک بودن یعنی چه؟

همه چیز در مورد دقت است

موضعش را پاک کن یک اصطلاح فقهی است که بیشتر در هنگام طلاق به کار می رود و به معنای برقراری رابطه زناشویی و نزدیکی پس از پاک شدن زن از حیض و زایمان است.

اگر زن از حیض و زایمان پاک شد و بعد در آن نفوذ کرد. در این مورد، برای این دقت، موضعش را پاک کن میگویند یای طاهری که در آن زمان اتفاق افتاد.

طهارت چیست؟

طاهر به معنای پاکی از حیض و زایمان است.

طاهر در لغت به معنای پاکی و از کلمه نجاست و حیض است.

وقتی کلمه طاهر در فقه به کار می رود معنای خاصی دارد یعنی طهارت از حیض و زایمان.

ایام طهارت زن از حیض و زایمان را ایام طهارت می گویند. به عبارت دیگر، روزهایی که زن خون استحاضه را می بیند، آن روزها نیز روز طهر محسوب می شود.

احکام عفت، طلاق و زهر را مطرح می کند.

آمیزش هنگام زایمان، احکام طهارت در طلاق، طهارت مناسبت ها

گاهی دقت و عدم دقت

گاهی دقت و عدم دقت

طهارت بر دو قسم است، اگر جماع واقع شود باید آن را طهارت عارضی و اگر جماع واقع نشد، طهارت غیر جماع نامیده می شود. به عبارت دیگر، ایام طهارت را که مرد با همسر خود نزدیکی می کند، ایام طهارت می گویند.

به قول معروف کوتاه ترین مدت طهارت بین دو دوره ۱۰ روز و طولانی ترین مدت معمولاً ۳ ماه است. بعد از قطع حیض یا خونریزی بعد از زایمان، زن به طهارت اعم از نماز و روزه و غسل واجب است.

قواعد طهارت در طلاق

شرط صحت طلاق از نظر فقهی این است که صیغه طلاق در طهار خوانده شود. طبق این فقه، طلاق زن در هیچ شرایطی صحیح نیست، مگر زنی که حامله است یا زنی که بعد از نزدیکی با او مسافرت کرده و بعید است از حال او اطلاع داشته باشد. همسرش

بنابراین طلاق زن حامله حتی در حال حیض جایز است و در صورت دوم پس از گذشت مدتی که معلوم شد از طهارت وضعی به طهارت غیر حالی تبدیل شده است، طلاق جایز است.

تلفیقی: قسمت زناشویی بیتوت