منچستر سیتی ۲-۳ لیورپول; کارکنان باشگاهی به سوی جاودانگی {می رود}


سواستیکا

نسبتاً بود بعد اجتناب کرده اند گل سوم بیش از حد فشار نیاوریم، در پایان نباید خیلی تخلیه باشیم
با این حال واقعا جای تاسف است کدام ممکن است جوتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیرمینو اینقدر خوشایند روی نیمکت هستند
امیدوارم حداقل تفریحی بعدی فیکس نشود
۹ پاس مناسب میده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ حرکت خوش بینانه موقعیتم رو بی رنگ میکنه، ساده دیگه فشار نمیده