ناپل ۱-۱ رم؛ گروه شکست ناپذیر مورینیو رویاهای پارتنوپه اسکودتو را در هم شکستناپل ۱-۱ رم؛ گروه شکست ناپذیر مورینیو رویاهای پارتنوپه اسکودتو را در هم شکست