هواشناسی در این زمان ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ / هشدار تداوم آلودگی هوا / بروز سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیل ناگهانی در ۸ استان
گروه هواشناسی همراه خود ردیابی به آلودگی هوای مداوم ناشی اجتناب کرده اند کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در برخی مناطق عراق نسبت به بروز سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیل در هشت استان هشدار داد.