وضعیت آب و هوای محلی در لحظه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ / هواشناسی: همراه خود وجود ورود سامانه بارشی، خیزش کروی و غبار همچنان پدیده ای در ملت است.
فریبا گدرزی کارشناس گروه هواشناسی اجتناب کرده اند ورود سامانه بارشی شمال غرب به ملت خبر داد و اظهار داشت: همراه خود این جاری پدیده غالب همچنان وجود کروی و غبار {خواهد بود} کدام ممکن است استاندارد هوا را از نزدیک کاهش می دهد. و نقطه ضعف در وسط، غرب و جنوب غربی». جذاب کن