ویدئو/ پاسخ مجری تلویزیون به اظهار تذکر استاندار خراسان رضوی: امام رضا (علیه السلام) برای افراد نگه دارد.
گوینده در پاسخ به اظهارات استاندار خراسان رضوی در محیط ورزشگاه مشهد اظهار داشت: به صورت خانم ها کشورم فلفل می پاشید، به حرمت امام رضا در نظر گرفته شده می کنید؟ امام رضا (علیه السلام) برای افراد نگه دارد.