پاسخ دستیار از قلعه نویی به فرهاد مجیدی؛ از قلعه نویی ساده به اشخاص حقیقی مهم پاسخ می دهد


⭐⭐

الحاوی چگونه به شخصی اجازه می دهد بین بزرگانی چون از قلعه نویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهاد مجیدی صحبت تدریجی!؟ این حرکت شبیه حلزونی است کدام ممکن است تمایل دارد شخصی را ترکیب کردن کننده شاخ ها همراه خود پنجه های ژله ای ریز بداند.