پاسخ معاون حقوقدان به نامه تاگیبور: مخالفت مجلس نمایندگان همراه خود شکسته نشده کار کمیته مشترک ایمنی
vp مجلس شورای اسلامی در {پاسخ به} نامه هیئت رئیسه کمیته مشترک ترتیب مقررات شرکت ها دنیای آنلاین ما موسوم به صیانت، تصریح کرد: اعضای شورا در مونتاژ غیرعلنی همراه خود شکسته نشده کار این کمیته مخالفت کردند. مونتاژ درگاه.