داوطلبان باید در اواسط حرفه در آخرین دستیار در سطح یک استادیار اولیه یا در یک مدرک معادل غیر دانشگاهی باشند. در زمان درخواست ، آنها باید دارای سابقه انتشار و بودجه کمک های تحقیقاتی مستقل و مورد بررسی (حداکثر 500000 دلار در سال) باشند. سن داوطلبان نباید بیش از 15 سال از اعطای بالاترین نمره باشد. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.