کدام کشورها برای دستیابی به اهداف جهانی واکسیناسیون COVID-19 در مسیر هستند؟


برای هر کشوری ، میزان واکسیناسیون فعلی را به عنوان میانگین افرادی که اولین دوز واکسن خود را در روز دریافت کرده اند محاسبه می کنیم ، طی 14 روز گذشتهبه

سپس فرض می کنیم که این میزان واکسیناسیون اخیر برای بقیه سال ثابت خواهد ماند. با افزودن این سهم مورد انتظار به سهم جمعیتی که قبلاً واکسینه شده است ، پیش بینی می کنیم که کدام سهم از مردم حداقل 1 دوز را تا 1 ژانویه 2022 دریافت کرده اند. کشورهایی را که بیش از 30 روز آمار ارائه نکرده اند ، از پیش بینی خود حذف می کنیم.

این روش به این معنی است که پیش بینی ها افزایش یا کاهش سرعت واکسیناسیون را در آینده در نظر نمی گیرند ، که ممکن است ناشی از تغییر در معیارهای واجد شرایط بودن ، تحویل یا کمبود واکسن یا سیاست های دولت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید