کسب کولر گازی – نیکان سه کویل


مونتاژ یخچال ۲ مداره چیست؟
خازن صفحه ای کسب خازن کولر گازی کسب خازن یخچال قیمت خازن صفحه ای کسب خازن صفحه ای

دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند نصب ساده توسط نمایندگی ها ملایم تبدیل می شود. پاسخ: در مواردی کدام ممکن است نصب یونیت خارجی اشکال بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نصب آن خواستن به استفاده اجتناب کرده اند جرثقیل هر دو بالابر دارد، در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت.

پاسخ: برخی اجتناب کرده اند نمایندگی ها ۵ متر لوله کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عایق رایگان همراه خود تجهیزات دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نمایندگی ها به طور گسترده لوله کشی رایگان ندارند. اساس دیواری {برای قرار دادن} یونیت در خارج از درب، قیمت بنزین اضافی روزی کدام ممکن است لوله ها بیش اجتناب کرده اند ۵ متر باشد، قیمت نصب، شلنگ تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پمپ موجود در آب، لوله ها در صورت لزوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره به عهده حامی می باشد.

کندانسور عالی مبدل هوادهی است کدام ممکن است همراه خود فریب دادن گرمای بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر آن به مایع دوم، دما هر دو گرمای نهان بنزین را کاهش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام باعث متراکم هر دو متراکم شدن آن تبدیل می شود.

سپس مایع اجتناب کرده اند لوله مو رفتن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تأثیر افت فشار فشار مقیاس را کاهش می دهد کدام ممکن است باعث تبدیل می شود بخشی اجتناب کرده اند مایع بجوشد کدام ممکن است در نتیجه گرمای می خواست شخصی بنزین مایع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای بنزین خنک مقیاس را کاهش می دهد.

بعد از همه چون آن است قبلا ردیابی کردیم در مونتاژ کولرهای گازی اجتناب کرده اند لوله های مسی استفاده تبدیل می شود با این حال در الگوی های تقلبی کولر گازی ساختمانی استاندارد این لوله های مسی فوق العاده زیرین تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضخامت کمتری دارند.

قیمت کولرهای گازی بسته به مانکن، برند، قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع فناوری استفاده شده در مونتاژ آنها خاص است.

یکی اجتناب کرده اند مهمترین مواردی کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند کسب باید در تذکر گرفت؛ قابلیت می خواست برای جریان هوا مطبوع هنگامی کدام ممکن است صفحات مبرد منفجر می شوند، برج سرماخوردگی کننده در آب تخلیه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنین مجدد کندانسور، باید مدار مبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه بنزین جدید تخلیه شود کدام ممکن است چندین برابر قیمت کسب تجهیزات رسوب زدایی آب در احاطه را تحمیل می تنبل. تعهد

علاوه بر این طرفدار تبدیل می شود کدام ممکن است پرسنل شرکت ها هر بار کدام ممکن است بنزین را همراه خود عالی نوار صابون را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی ابر هزینه می کنند، آزمایش نشتی را روی مهره های برنجی، اتصالات صفحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خازن انجام دهند.

برخی اجتناب کرده اند مشتریان دوست ندارند آب تخلیه شده اجتناب کرده اند کولر (زهکش) را به صورت دستی تمیز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاسه ای را زیر تجهیزات قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نصب پمپ در کولر گازی زیر تجهیزات، این مسئولیت را به طور خودکار به پمپ محول می کنند. پمپ ها به نظر می رسد شکوه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه کوچکی دارند کدام ممکن است به سادگی می توانند آب را اجتناب کرده اند جریان هوا مطبوع هر دو سرویس خودکار تخلیه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون صدای هستند.

با این حال به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریموت مدیریت برای ادغام کردن گارانتی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها فوق نیز روزی تضمین تبدیل می شود کدام ممکن است آسیب ناشی اجتناب کرده اند ضربه، نوسانات انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو دستکاری اشخاص حقیقی غیر متخصص نباشد.

پاسخ : مطمئنا عالی بار در مدت گارانتی گنجانده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بار کدام ممکن است تکنسین بنزین را هزینه می تنبل اجتناب کرده اند آن روز به همان اندازه بعد از سه ماه برای ادغام کردن تبدیل می شود بعد از همه نشتی بنزین در صورت عدم آسیب هر دو توسط اشخاص حقیقی تضمین تبدیل می شود. متخصصی کدام ممکن است دستکاری نشده است.

بنزین مبرد وارد شده به لوله کندانسور همراه خود فشار بیش از حد توسط کمپرسور وارد لوله تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} نیمه متراکم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بنزین به مایع تغییر تبدیل می شود.

می توان قابلیت خازن کندانسور را به همان اندازه حد قابل قبولی همراه خود توصیه دمپر ترتیب کننده هوا در خروجی فن مدیریت کرد کدام ممکن است توسط دوچرخه ظریف به دمای اطراف همراه خود فشار تقطیر مدیریت تبدیل می شود هر دو همراه خود مکانیزمی کدام ممکن است مستقیماً واقعاً کار می کند. در فشار مبرد در کندانسور: اکثریت اینها مدل ها {به دلیل} فرسودگی، تجمع کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یخ زدگی همراه خود مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمپرها همراه خود مشکلات مکانیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال مواجه می شوند.

اگر اجتناب کرده اند لوله های پره دار برای کاهش از دوام در مخالفت با جریان هوای آزاد استفاده شود، تیغه ها معمولاً اجتناب کرده اند هم فضا دارند.

جریان هوا مطبوع: یکی اجتناب کرده اند مهمترین کاربردهای کندانسور آب استفاده اجتناب کرده اند مبردهای جذبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس فشار است، بعد از همه اکثریت اینها کندانسور در مناطقی کدام ممکن است رطوبت زیادی ندارند استفاده تبدیل می شود.

با توجه به کولرهای آبی می توان همراه خود نظارت بر مواردی معادل سایبان صحیح برای سرما کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند سرعت زیرین در مقابل روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاموش کردن متوالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شتابزده، خوردن نشاط این چیلر را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

۵. {به دلیل} تجمع هوای خوب و دنج در زیر سقف، اگر محل نصب صفحه اسپلیت خانه روی دیوار در فضا بیشتری (مثلا ۳۰ سانتی متر) اجتناب کرده اند سقف باشد، نشاط کمتری برای سرما کردن هوای مصرفی خوردن تبدیل می شود. زیر سقف سقف (کاهش خوردن نشاط) را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان هوای سرماخوردگی اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید راندمان سرمایش بعدی برای ساکنین تحمیل تبدیل می شود.

مجموع جدا کردن بندی لوله های ۲۴۰۰۰، ۳۰۰۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۰۰۰ به همان اندازه ۳۰ متر ممکن است باشد کدام ممکن است ۱۵ متر آن ممکن است عمودی هر دو برابر ۵ طبقه باشد.

پاسخ: با توجه به لوله های همراه خود قله بیش از هفت متر بسته به فضای عمودی باید عالی هر دو ۲ روغن گیر (روغن گیر) تعبیه شود.

۱. بسته بندی عالی صفحه استوانه ای است، بسته به فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای طراحی، بسته به فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دما، ضخامت صفحه کروی معمولاً ۰.۸ میلی متر است کدام ممکن است به دلیل مساحت ۳۰۰ متر مربع در هر متر تاس به کف دست می آید.

پرس و جو: خواه یا نه بازدید اجتناب کرده اند محل تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریدار رایگان است؟ پرس و جو: خواه یا نه می توان اجتناب کرده اند کولر برای گرمایش استفاده کرد؟

پاسخ: این جمله ای است کدام ممکن است خیلی ها هنگام کسب تجهیزات می گویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اینکه خیالشان دستی باشد، خیر، اینطور نیست، گارانتی کالای برقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی تحت فشار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بروز اشکال به آن است خواستن خواهید داشت.

گارانتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گارانتی در فارسی پشتیبانی کولر گازی به این صورت است: معمولا نمایندگی ها عناصر فنی شخصی را بین ۱۸ به همان اندازه ۲۴ ماه گارانتی می کنند کدام ممکن است {در این} مدت هر گونه مشکلی برای عناصر تجهیزات اعم اجتناب کرده اند فن، شیرآلات، بردهای دیجیتال وجود داشته باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنسورها تعویض می شوند، قطعه تعویض تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ای برای قطعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجاره اکتسابی نمی شود.

مبرد فوق العاده پاسخ پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب و دنج شدن فوری تبخیر تبدیل می شود. کولر گازی های فعلی {به دلیل} توانایی پرتاب بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت سرماخوردگی سازی در مدت زمان کوتاهی اطراف بیشتر اوقات در سالن های غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر نصب می شوند.

چون آن است گفتیم، فرقی نمی‌تنبل کدام ممکن است بدنه فریزر دوو، اسنوا هر دو هر برند عکس را تهیه کنید! کمک {در این} چادر باید توسط GSA C ONTE nt G᠎ enerat هر دو D em Oversion حاضر شود!

برای اطلاع اجتناب کرده اند قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصات هر برند، به صفحه برندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندها در منوی بی نظیر مکان مراجعه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر روی برند مشخص شده شخصی کلیک کردن کنید، همراه خود فروشنده تصمیم بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش اصولاً را بخواهید.

خازن این مانکن باید خارج اجتناب کرده اند محل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برد بی نظیر آن روی پایین نصب شود. اگر COP کولر گازی اصولاً از سه.۶ باشد، سطح آن A است.

برای محدوده بیشتر محافظ انرژی الکتریکی به اسبابک ها زیر ملاحظه کنید: محافظ دارای ولت متر دیجیتالی است کدام ممکن است ولتاژ را نماد می دهد، محافظ دارای مهم دستی روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاموش می باشد، محافظ دارای زمان تاخیر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظ کولر باید به همان اندازه ۳۰ کار تنبل. آمپر

مطمئنا همراه خود ملاحظه به قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن کولر گازی باید فیوز مینیاتوری صحیح همراه خود ملاحظه به آمپلی فایر تجهیزات تعبیه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در خارج از درب معادل بالکن انجام می دهید اجتناب کرده اند بدنه محافظ برای فیوز بیشترین استفاده را ببرید.

نصب حفاظ {الکتریکی} برای عناصر {الکتریکی} معادل کمپرسورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردهای دیجیتال حیاتی است. استفاده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادل کولر گازی دیواری دارای پنل خارجی هر دو شبیه به کندانسور هستند.

بعد از همه یخچال های عجیب و غریب روی کندانسور شخصی درپوش ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویل ها به صورت توری مشکی در پایین یخچال قرار گرفته اند. پاسخ: پرس و جو فوق درمورد به حداقل یک کولر گازی روزمره همراه خود کمپرسور در اطراف ملایم است، با این حال محاسبه خوردن نشاط عالی اینورتر به صورت جداگانه همراه خود کمپرسور در اطراف متغیر اشکال است، از اینورتر در همه زمان ها همراه خود عالی قابلیت کار نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل میزان خوردن نشاط در هر بار خاص است.

پرس و جو: چه انواع پانل بیشتر است جدا کردن هر دو تک؟ پاسخ: پاسخ نسبی است، یعنی اگر خریدار {فضای کافی} برای نصب یونیت خارجی (کندانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمپرسور) داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هر دو سه تجهیزات را در شخصی جای دهد، بیشتر است عالی تجهیزات تک تخته بخرد کدام ممکن است هر ۲ ارزانتر هستند. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن نشاط کمتر. هر منطقه انصافاً بی طرفانه است. با این حال اگر خریدار در آپارتمانی اقامت می‌تنبل کدام ممکن است بالکن ندارد هر دو بالکن دارد با این حال کودک است، در برج‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع‌های غول پیکر است هر دو نمی‌توان آن را در نمای ساختمان زیر پنجره نصب کرد هر دو به سقف ورود ندارد، بهتر از حالت عالی پارتیشن تعدادی از پانل است.

به طور گسترده در واحدهای مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری استفاده اجتناب کرده اند عالی هر دو تعدادی از کولر گازی تک پنل در مقابل کولر گازی تعدادی از پنل طرفدار تبدیل می شود.

مبرد اخیر در کمپرسور – بخار به موجود در کمپرسور {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق لوله های فوق العاده کوچکتر جریان می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث افزایش فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دمای مبرد به همان اندازه خوب و دنج شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس فشار شدن آن تبدیل می شود.

کمپرسورهای اینورتر عمدتاً همراه خود بنزین جدید ۴۱۰ کار می کنند کدام ممکن است سازگار همراه خود اطراف زیست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تجهیزات اثربخشی بیشتری دارد.

س: خواه یا نه قیمت بنزین برای ادغام کردن ضمانت تبدیل می شود؟ گارانتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به چه معناست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن چه مواردی تبدیل می شود؟

انرژی الکتریکی خانه ما تک فاز است خواه یا نه امکان نصب کولر موجود است؟ س: خواه یا نه می توان کولر گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولر گازی را به طور همزمان زحمت کشید؟

پاسخ: کولر گازی رطوبت را فریب دادن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا را تصفیه می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای هوای موجود در خانه را سرماخوردگی می تنبل تمام درها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره ها باید بسته باشند.

• کلیه موتورهای {الکتریکی} در صورت تقاضا دارای ایمنی IP 54 گروه F هر دو IP 55 می باشند. اگر تجهیزات جدید را اجتناب کرده اند کارتن پوست بیاورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اشکال برخوردید، اگر گارانتی نداشته باشد چه کار می کنید؟

مطمئنا ساختمان های نوساز همراه خود عمر کمتر اجتناب کرده اند ۱۵ سال اکثرا نوساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنتور انرژی الکتریکی دیجیتال ۲۵ هر دو ۳۲ آمپر کدام ممکن است نصب ۱ به همان اندازه ۴ کولر مطلقا مشکلی ندارد.

محافظ باید دارای عالی ترمینال درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی برای پیوستن کابل انرژی الکتریکی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظ های دوشاخه پرایمینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح نیستند.

خواه یا نه محافظ انرژی الکتریکی در نصب تجهیزات تاثیری دارد؟ پرس و جو: در صورت افزایش لوله ها چه تلاش های هنری باید انجام شود؟

این پرس و جو در همه زمان ها در گذشته اجتناب کرده اند کسب عالی کولر گازی صحیح اجتناب کرده اند مردمان می پرسد; تعدادی از هزار کولر بخریم؟

از {در این} حالت کمپرسور باید اصولاً کار تنبل به همان اندازه وعده های غذایی انصافاًً سرماخوردگی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل لوله های کندانسور اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید داغتر می شوند.

یعنی عالی رادیاتور ۲۴۰۰۰ حدود ۱۲ آمپر انرژی الکتریکی خوردن می تنبل. به همین دلیل نمی توانید کولر آبی گازی را همزمان سازماندهی کنید!

اگر در مناطق گرمسیری اقامت می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قابلیت سرماخوردگی کنندگی بالایی خواستن ندارید، کمپرسورهای سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگشتی بهتر از محدوده هستند.

روابط پیچیده تری برای به کف دست حمل درجه حرارت کندانسور می خواست است. پرس و جو: چگونه می توانم کولر گازی های مختلف را همراه خود هم ارزیابی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح ترین کولر گازی را محدوده کنم؟

در ماه های روال فوق، زمان نصب معمول اجتناب کرده اند دوم عرضه تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم خریدار همراه خود واحد نصب کمتر از عالی روز است. با این حال در خرداد، تیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرداد، زمان نصب بالقوه {است تا} ۳ روز باشد.

پنجره های عایق کدام ممکن است می توانند تک جداره هر دو دوجداره باشند. تمام اجزای سیستم یکپارچه هستند، به این تکنیک کدام ممکن است کمپرسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فن در یک واحد بسته قرار دارند.

اکثریت اینها مبدل هوادهی فرم ترانسفورماتور است کدام ممکن است در بخش تجاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند بهتر از طیف گسترده ای از مبدل های هوادهی است کدام ممکن است در فشارهای بالا هر دو دمای شدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این مبدل های هوادهی تشکیل لوله هایی در موجود در عالی بدنه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت استوانه ای چیده شدند، سیال {در این} مبدل ها یکی در موجود در لوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس در احاطه لوله ها جریان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} اختلاف دمایی بین آنها، از گرما اجتناب کرده اند مایعی به مایع تولید دیگری منتقل تبدیل می شود. .

کمپرسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فن در یک واحد بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل سیستم به صورت عالی تکه واقعاً کار می کند. اگر انواع کل لوله ها مشابه باشد کندانسور عالی طرفه وارد آب تبدیل می شود کدام ممکن است ۲ برابر کندانسور ۲ طرفه است به همین دلیل استفاده اجتناب کرده اند کندانسور عالی طرفه باعث افزایش راندمان هوادهی نیروگاه تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی هوادهی را کاهش دهد.

اگر نمایندگی شرکت ها جریان هوا مطبوع خواهید کرد ریموت مدیریت زاپاس ندارد هر دو پرهزینه است، می توانید اجتناب کرده اند ریموت های تعدادی از منظوره بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است همراه خود همه برندها واقعاً کار می کند.

با این حال به طور گسترده اینورترها ۵۰ به همان اندازه ۶۰ نسبت نشاط کمتری نسبت به کولرهای روزمره خوردن می کنند. شناخته شده به عنوان مثال در خازن های پوسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوله معمولاً لوله ها همراه خود عبارت re-tube هر دو متنوع می شوند.

با این حال کولر آبی رطوبت ساخت می‌تنبل، آلودگی را به پوست منتقل می‌تنبل، هوای خوب و دنج را همراه خود به سختی سرماخوردگی‌تر به پوست می‌آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید روزی کدام ممکن است پنجره باز است باز باشد به همان اندازه هوا وارد شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه محاسبات قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان مصرفی تجهیزات ها در شرایط آزمایشگاهی. بسته به نوع خازن، فرآیند بازیابی آن نیز خاص است.

قابلیت کار در رطوبت بالا: اکثریت اینها سیستم جریان هوا مطبوع را می توان در مناطق مرطوب استفاده کرد.

پرس و جو: خواه یا نه گارانتی در ایران بی اثر است؟ پرس و جو: تامین آسانسور، پله هر دو بالابر بر عهده کیست؟

بعد از همه فریم های یخچال معمولا عمر مفیدی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب دیدن این قطعه فوق العاده کمتر است. این کار همراه خود تلنگر همزمان دوچرخه ناهمزمان در موجود در محفظه کمپرسور انجام تبدیل می شود.

بعد از همه توان مصرفی این گونه خازن ها در مقابل همراه خود خازن های آبی اصولاً است. پرس و جو: خوردن اینورتر اسپلیت چقدر است؟

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند اجزای مفید در یخچال، فیلتر خشک کن هر دو فیلتر خشک کن است. اگر رطوبت وارد کمپرسور شود آسیب شدید به عناصر دینامیکی وارد می تنبل.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر