«{کسی که} بر آسمان فرمانروایی تنبل در نبرد پیروز است»; امتحان شده اوکراین برای مدیریت حریم اثیری
حفاظت اجتناب کرده اند آسمان اوکراین به سمت حمله ها روسیه اکنون عالی مشکل است. عالی مقام حفاظت اثیری اوکراین ذکر شد: این یادآور استفاده اجتناب کرده اند عالی مگس غول پیکر همراه خود خروجی های عظیم است. وی افزود: “نبرد های قبلی آرم داده است کدام ممکن است هرکس بر آسمان حکومت تنبل، دریافت کرد نبرد است.”