کشتی همراه خود سن مادر در ۲۲۲۰ هکتار اجتناب کرده اند مزارع لرستان
ایسنا/ لرستان رئیس گروه جهاد کشاورزی لرستان ذکر شد: تاکنون در ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۰ هکتار اجتناب کرده اند مزارع استان همراه خود سن مادر کشتی شده است.

سید عماد شاهروخی در نشست اردوی ایمنی غذایی همراه خود محوریت کشتی همراه خود اپیدمی عصر غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملخ همراه خود هدف کنار هم قرار دادن سازی جامعه های ارائه دهندگان رسانی، بازرسی مشکل های بلند مدت، حاضر راهکارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای مقابله همراه خود آن ها. وی احتمال آلودگی ملخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود آفات ذکر شد: ۶۹ جامعه همراه خود ۴۰۶ عضو در مرحله ۳۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۱ هکتار بر مزارع نظارت دارند.

وی ذکر شد: تاکنون در ۲۲۲۰ هکتار اجتناب کرده اند مزارع شهرستان همراه خود سن مادر کشتی شده است.

این مقام در کنترل در خصوص کشتی همراه خود علف های هرز در مزارع ذکر شد: این عملیات در زمینی به مساحت ۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۱ هکتار اجتناب کرده اند مزارع گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۶ هکتار اجتناب کرده اند مزارع جو تکمیل شد.

انتهای پیام

درد

محتوای پیشنهادی


سخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود ردیابی به برگزاری مسابقه آموزشی در روزهای ۱۵ و سه اردیبهشت ماه

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر