کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد شناخته شده به عنوان مدیرکل جدید مدیریت فاجعه جهان ای راه اندازی شد شد.


ایسنا/ کوگلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد همراه خود حضور مدیرکل جدید فاجعه، معاون توافق امور عمرانی استانداری، مدیرکل محل کار استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران شهروندی کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد معارفه شد.

کیمار حاجی زاده معاون توافق امور عمرانی استانداری کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه مدیرکل مدیریت فاجعه استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ سال سختی برای استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد بود.

وی اظهار داشت: ما همراه خود ۴ فاجعه زلزله، منقل سوزی، جنگل زدایی، خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه کرونا مواجه بودیم.

حاجی زاده همراه خود ردیابی به مدیریت منقل سوزی در جنگل های حاصلخیز، جنگل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت این حوادث اظهار داشت: سال قبلی رهن برای کنار هم قرار دادن سازی دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال رهن های خوبی تخصیص کشف شد.

اقدامات اطفای حریق را توجه داشته باشید

ما اجتناب کرده اند فاجعه سال قبلی حمایت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز به این کار شکسته نشده خواهیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود:

حاجی زاده افزود: امسال سه تعهد بی نظیر در بخش مدیریت فاجعه موجود است کدام ممکن است تدوین قالب کامل مدیریت فاجعه، قالب کامل آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل سوزی است.

به گزارش ایسنا، وی اظهار داشت: ۷ سالن فاجعه برای تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر مدیریت فاجعه مورد استفاده قرار گیرد در اختیار شهرداری است.

شایان اشاره کردن است در طولانی مدت اجتناب کرده اند امتحان شده های محمد محمدی مدیرکل سابق تجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا نقروز شناخته شده به عنوان مدیرکل جدید مدیریت فاجعه استان کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد منصوب شدند.

کهگلویه و مدیر مدیریت بحران به فرماندار بویراحمد معرفی شدند

انتهای پیام/

تأمین

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر