گور دسته جمعی عکس در نزدیکی کیف اختراع شد
منصفانه گور دسته جمعی جدید تشکیل اجساد تعداد انگشت شماری غیرنظامی اوکراینی در روستای آزاد شده بوزووا در نزدیکی کیف اختراع شد. تاراز ددیچ، شهردار قلمرو دمیتریوک در مصاحبه همراه خود تلویزیون اوکراین ذکر شد کدام ممکن است اجساد در یک واحد گودال نزدیک پمپ بنزین پیدا شده است. وی ذکر شد: ما به مسکن روال بازگشته ایم، با این حال در جریان اشغال قلمرو توسط نظامی روسیه، مسکن خطرناکی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند غیرنظامیان کشته شدند.