یحیی گل محمدی یک بار دیگر صفحه شخصی را اجتناب کرده اند دسترس خارج کرده است


جیجی بوفون

باج گیری جدید اتحادیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرجع تجدیدنظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت منصفه؟؟؟

این دلال جنجالی هر بار کدام ممکن است برای استقلال فاجعه می آورد عصبانی تبدیل می شود

این بار خدا خیرت بده