۱۸۰۰ معتاد متجاهر در فارس ارائه دهندگان بدست آمده می کنند
ایسنا/ پرشیا رئیس بهزیستی استان فارس اجتناب کرده اند حاضر ارائه دهندگان به ۱۸۰۰ معتاد متجاهر در چرخ دنده ۱۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ ماده ۱۵ در کمپ های نگهداری در استان خبر داد.

محمدرضا هوشیار روز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه در اولین مونتاژ ستاد توافق کشتی همراه خود چرخ دنده مخدر استان فارس ضمن حاضر گزارشی اجتناب کرده اند وضعیت معتادان متجاهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمپ های ماده ۱۶ اظهار داشت: در جاری حاضر وضعیت ماده ۱۶ را داریم. معتادان به چرخ دنده مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ کمپ. ماده ۱۵ مراقبت اجتناب کرده اند معتادان همراه خود صفحه بحث خیریه فارس همکاری می تنبل.

وی افزود: تاکنون ۱۸۰۰ فرد مبتلا {در این} امکانات بستری شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۱۰۲ نفر معتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه شخص هستند.

رئیس اداره بهزیستی فارس در تشریح ارائه دهندگان کمپ سرپناه به این اشخاص حقیقی اظهار داشت: اجتناب کرده اند جمله خدماتی کدام ممکن است به این اشخاص حقیقی حاضر تبدیل می شود نگهداری، معامله با، حرفه آموزی، کمک فنی، توصیه روانشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با ۱۳۲ معتاد در شیراز است. بیمارستان ها.” پس اجتناب کرده اند تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین جهان بی نظیر به اردوگاه های بهزیستی درگاه، فیروزآباد، آباده، وسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید میردشت اعزام شدند.

هوشیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به ارزش نگهداری این اشخاص حقیقی خاطرنشان کرد: ۵۰ نسبت ارزش همراه خود شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ نسبت همراه خود ستاد کشتی همراه خود چرخ دنده مخدر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی وظیفه معامله با به این اشخاص حقیقی را بر عهده دارد.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


تجهیزات کاهش لیزری پامنار فلز، تجهیزات کاهش لیزری پامنار فلز، تجهیزات کاهش لیزری فلز اصفهان، تجهیزات کاهش لیزری فلز…

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر