۲۱ هزار تن محصول ماهی در کرمانشاه ساخت شدایسنا/ کرمانشاه مدیرکل شیلات استان کرمانشاه ذکر شد: همراه خود وجود خشکسالی، ساخت شیلات جهان در سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۲۱ هزار تن {بوده است}.

سید فرزاد افضلی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ذکر شد: در حالی کدام ممکن است پیش سوراخ بینی می شد میزان ساخت ماهی در سال قبلی به حدود ۲۳ هزار تن برسد، {به دلیل} خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دارایی ها آبی در استان این هدف محقق نشد. استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام افزایش ۲۱ درصدی». الف.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۵ تن طیف گسترده ای از فرآورده های ماهی در استان ساخت شد.

وی افزود: سال قبلی ۱۳ هزار تن ماهی خنک آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تن ماهی گرمابی در استان ساخت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی به محصولات ماهی – صید، ساختار های پرورش ماهی در قفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت ماهی خالص اختصاص دارد. آب تقریبا روزمره داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه در ادعا ای همراه خود خاص اینکه سرمایه گذاری های پرورش ماهی در آب های خنک جهان در سال قبلی {به دلیل} خشکسالی از نزدیک شکسته است، ذکر شد: ماهیان شهرستان دالاهو بیشترین خسارت را متحمل شدند. خشکسالی.

وی خاص کرد: مزارع پرورش ماهی دالاهو {به دلیل} خشک شدن رودخانه وند {به دلیل} خشکسالی در نتیجه کاهش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص آب برای آبیاری باغات شهرستان شد کدام ممکن است این امر باعث افت سرمایه گذاری پرورش ماهی پل دروازه رجب شد. در شهر. با بیرون ساخت

وی یکپارچه داد: پارسال مزارع گرمابی شهرستان قصرشیرین دچار خشکسالی نشدند با این حال در صورت تداوم خشکسالی قطعا مزارع گرمابی این شهرستان امسال همراه خود کاهش ساخت مواجه خواهند شد.

افدلی سپس به ساختار تجهیز ساختار های پرورش ماهی در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخرها به پتانسیل ها باکلاس ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود بهبود مکانیزاسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش کشاورزان همراه خود این سیستم های سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری حال می توان میزان ساخت ماهی در استان را افزایش داد. افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ برابر شود.» کاهش کار کردن در سال قبلی را جبران تنبل.

انتهای پیام/

تأمین

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر