۲۹ سال پیش در چنین زمانی؛ تلخ ترین ساعت شب های پرسپولیس تهران


دوست کاناوارو

باید بی طرفانه باشی
در لیگ قهرمانان آسیا چک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه بزنید
عالی فینال جام در جام پشیمانی بگیرید
را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً در بومی کدام ممکن است میزبانی آن بود
۱.۲ خدمه سراسری آسیا مشمول تحریم است
در ۳ مسابقه قهرمان شوید
وگرنه در تفریحی مناسب
👇👇👇
العین ۶-گل امجده ۱
نوف باخور ۴- گل امجده ۱
شیمیزو ۳- غول آمگادیا ۰
السد ۳- گل امجده ۱
الدحیل ۳ * گل امجده ۰
الدحیل ۳_گل امجده ۱۴
العین ۳_گل امجده ۱۴
ایلونگا ۵، غول آمدیا ۳

چرا؟
چون امجدیه کار نمی شود