۴۹ سهم استفاده اجتناب کرده اند ماسک در ملت / مدارس در زیرین فضا اجتماعی


در یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهاردهمین هفته اپیدمی تاج در ملت، همراه خود وجود شکسته نشده توسعه نزولی این بیماری، همچنان بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید تبدیل می شود. معمولی استفاده اجتناب کرده اند ماسک شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند مهمترین پروتکل های ضد کرونا ۴۹.۴۳ سهم {بوده است}.

به گزارش ایسنا، بر ایده فینال نقشه رنگی تاج ملت کدام ممکن است توسط وزارت بهداشت چاپ شده شده است، در جاری حاضر هیچ شهری در ملت در وضعیت تاج صورتی قرار ندارد. این در حالی است کدام ممکن است ۳۳ شهر نارنجی، ۳۲۱ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴ شهر آبی هستند.

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

به آموزش داده شده است معاون وزیر بهداشت، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در ملت در هفته منتهی به بیست اردیبهشت ۱۴۰۱ (۳ به همان اندازه ۱۰ اردیبهشت) همچنان زیرین بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۵۱.۵۶ سهم رسیده است.

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

توسعه رعایت پروتکل های بهداشتی از سه به همان اندازه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ را در نمودار زیر تبصره می کنید:

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

در عین جاری معمولی میزان رعایت بهداشت شخص خاص در اماکن کلی استان های ملت در بازه روزی ۳۰ فروردین به همان اندازه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۵۶.۳۲ سهم {بوده است}. {در این} شاخص بیشترین میزان انطباق درمورد به استان آذربایجان غربی همراه خود ۶۸.۲۴ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین میزان انطباق درمورد به استان هرمزگان همراه خود ۴۶.۰۷ سهم {بوده است}.

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

علاوه بر این معمولی رعایت بهداشت شخص خاص در اماکن کلی ملت اجتناب کرده اند ۲۵ فروردین به همان اندازه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر همراه خود ۵۶.۳۲ سهم بوده کدام ممکن است سینماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاترها همراه خود ۹۴.۲۹ سهم بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های غذا خوردن همراه خود ۴۹.۹۳ سهم کمترین میزان رعایت را دارند. شاخص داشت

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

معمولی استفاده اجتناب کرده اند ماسک در کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای خدماتی اماکن کلی استان های ملت اجتناب کرده اند ۳۰ فروردین به همان اندازه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۴۹.۴۳ سهم، بیشترین میزان در استان هرمزگان همراه خود ۷۴.۵۵ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین میزان در گیلان همراه خود ۴۱.۱۹ {بوده است}. سهم .

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

علاوه بر این معمولی استفاده اجتناب کرده اند ماسک در کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران اماکن کلی ملت اجتناب کرده اند ۲۵ فروردین لغایت ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر همراه خود ۴۹.۴۳ سهم بوده کدام ممکن است بیشترین میزان استفاده اجتناب کرده اند ماسک در اماکن کلی مرتبط همراه خود سالن های ورزشی همراه خود ۹۴.۲۹ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین میزان استفاده اجتناب کرده اند ماسک درمورد به امکانات ورزشی همراه خود ۳۹.۲۰ سهم است.

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

معمولی سهم رعایت پروتکل فضا گذاری در اماکن کلی استان های ملت اجتناب کرده اند ۳۰ فروردین لغایت ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر همراه خود ۴۸.۲۶ سهم بوده کدام ممکن است بیشترین میزان رعایت آن درمورد به استان «آنها همراه خود ۶۸.۵۱ سهم افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین میزان لرستان است». انطباق مرتبط همراه خود ۳۸.۱۲٪.

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

علاوه بر این معمولی سهم رعایت پروتکل فضا در اماکن کلی ملت اجتناب کرده اند ۲۵ فروردین به همان اندازه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر همراه خود ۴۸.۲۶ سهم بوده کدام ممکن است سینماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاترها همراه خود ۹۱.۴۳ سهم بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس همراه خود ۳۸.۸۱ سهم کمترین سهم را داشته اند.

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

معمولی رعایت جریان هوا صحیح در اماکن کلی استان های ملت اجتناب کرده اند ۳۰ فروردین لغایت ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۵۴.۱۳ سهم {بوده است}. در عین جاری بیشترین میزان رعایت درمورد به استان آذربایجان غربی همراه خود ۷۱.۷۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین میزان درمورد به استان هرمزگان همراه خود ۳۹.۸۳ سهم {بوده است}.

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

علاوه بر این معمولی رعایت جریان هوا صحیح در اماکن کلی ملت اجتناب کرده اند ۲۴ فروردین لغایت ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۵۴.۱۳ سهم {بوده است}. سطوح همراه خود ۹۲.۵۰ سهم جریان هوا صحیح در بالاترین مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات ورزشی همراه خود ۴۶.۴۴ سهم در انتهای این پروتکل قرار دارند.

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

در عین جاری وضعیت واکسیناسیون اماکن کلی ملت اجتناب کرده اند ۲۴ فروردین لغایت ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جدول زیر دیده شده است:

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

در عین جاری، به آموزش داده شده است معاون وزیر بهداشت، بر ایده اقدامات ناشی اجتناب کرده اند تحریک کردن بازرسی ها اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۳۰ فروردین لغایت ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، اجتناب کرده اند ۳۵۷۷۸۰۷ امکانات تهیه، meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن چرخ دنده غذایی، اماکن کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای کارگاهی خرس محافظت، ۲۰۵۳۶۴ اشیا مورد بازرسی قرار گرفت.

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

{در این} مدت ۳۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۵ وسط تهیه، meting out، در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا چرخ دنده غذایی، اماکن کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای کارگاهی به مراجع قضایی راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۱ وسط اجتناب کرده اند این انواع پلمب شدند.

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین ترین فاصله اجتماعی

گزارش رعایت پروتکل های بهداشتی در بازگشایی مدارس

علاوه بر این بر ایده گفتن وزارت بهداشت، اجتناب کرده اند ۳۰ فروردین لغایت ۷ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۱ دانشگاه مورد بازرسی قرار گرفتند.

49 درصد استفاده از ماسک در کشور / مدارس در پایین فاصله اجتماعی

مشکل های مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر

– فضای ناکافی گروه بر حسب انواع داده ها آموزان (پذیرش بیش اجتناب کرده اند حد قابلیت گروه)

– عدم رعایت فضا صحیح بین داده ها آموزان

– عدم رعایت انجمن صندلی بر ایده فضا

– عدم رعایت استفاده اجتناب کرده اند ماسک در بین داده ها آموزان کارمندان دانشگاه

– نبود شرایط صحیح برای جریان هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان هوا در مدرسه های درس

– پیرمردها در برابر این درگاه درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی مدارس تجمع می کنند

انتهای پیام/